Đăng ký

Yêu cầu cần viết bằng chữ in hoa. Tên đề tài cần cho phản ảnh được một cách rõ nét vấn đề mà đề tài cần phải nghiên cứu.
Mô tả ngắn gọn vấn đề cụ thể mà bạn muốn giải quyết: thực trạng đang xảy ra (cụ thể tại địa phương/đơn vị (nếu có)) và ảnh hướng tiêu cực (nếu có) của vấn đề đến cộng động xã hội/ kinh tế/ môi trường.
Trình bày ngắn gọn ý tưởng của bạn để giải quyết vấn đề trên. Trong đó làm rõ các yếu tố: - Nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp (nếu có) gây ra vấn đề trên. - Cơ sở khoa học/sản phẩm/ công nghệ/ phương pháp/ cách thức để giải quyết vấn đề trên - Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của dự án.
Những đối tượng có thể nằm trong dự án: người thực hiện, người thụ hưởng, người tác động/ảnh hưởng tới dự án.